Gezondheid

Gezondheid en ziekte is iets wat bij alle levende wezens een rol speelt.
Als fokker kunnen wij dan ook niet alles voorkomen, maar we kunnen wel
het optimaal mogelijke doen om ziekten en afwijkingen die in de hond in zijn
algemeen en bij poedels in het bijzonder te voorkomen.

Gelukkig helpt de steeds verdergaande wetenschap ons daarbij verder.
Er zijn 3 speerpunten waarop we ons baseren, te weten:

1. Selectie van onze ouderdieren
 
Wij selecteren de honden waar wij mee fokken op basis van onze kennis van
het ras. We gebruiken alleen die ouderdieren die geen afwijkingen vertonen en
waarvan we zoveel mogelijk onderzoek hebben gedaan naar de
gezondheidstoestand van ouders, grootouders, broers, zusters en de pups die
daar weer uit zijn voort gekomen. Als daar "rare dingen" voorkomen zullen we
een dergelijk ouderdier niet inzetten.

2. Klinisch onderzoek
 
Dit zijn een aantal onderzoeken waarbij onze ouderdieren onderzocht worden,
vaak door gespecialiseerde dierenartsen, op de klinische verschijnselen van in
het ras voorkomende ziekten en afwijkingen.
Deze onderzoeken worden veelal volgens vastgestelde protocollen uitgevoerd,
waardoor de waardering van de uitslag eenduidig is.
Soms moeten deze testen periodiek worden herhaald.
Dit betreft onder andere onderzoeken betreffende:
 
- Heupdisplasie (HD)
- Elleboogdisplasie (ED)
- Patella Luxatie (PL)
- Progressieve Retina Atrofie (PRA)
Cataract
Distichiasis
 
Doordat onze ouderdieren al generaties lang op deze aandoeningen worden
onderzocht wordt en wij in vaste lijnen fokken wordt de kans dat een
afstammeling een degelijke afwijking zal vertonen steeds kleiner.
Klinische onderzoeken helpen dus, maar geven geen absolute garantie
naar de volgende generaties.

3. Genetisch onderzoek
 
Sinds een aantal jaren
is het mogelijk om de ouderdieren op genetisch
niveau (DNA) te laten onderzoeken op bepaalde in een ras voorkomende
afwijkingen. Dat werkt heel goed: als een aandoening veel voorkomt in een
ras is het voor de laboratoria lonend daarvoor een test te ontwikkelen en
komt deze op de markt. Wij volgen die ontwikkeling natuurlijk op de voet.
In tegenstelling tot de onder 1. en 2. genoemde onderzoeken, die enkel een
indicatie geven is DNA onderzoek heel duidelijk: een hond is of vrij, of drager
of lijder. En daarmee is duidelijk of hij/zij de afwijking aan zijn/haar kinderen
kan vererven. Onderstaande tabel geeft daar inzicht in.


 

Het spreekt voor zich dat wij onze ouderdieren enkel voor de fok inzetten
indien zij in de onderzoeken genoemd onder 2. de uitslag vrij krijgen, en in de
testen genoemd onder 3. de uitslag vrij als drager en vrij als lijder
krijgen.

Een aantal van deze testen zijn verplicht gesteld door de rasverenigingen, maar
wij houden ons de vrijheid voor meer testen uit te voeren dan verplicht zijn en
doen dat ook. We proberen daarin voor te lopen.
Bij de koopovereenkomst voor een pup sluiten wij afschriften van de
resultaten van de onderzoeken bij.

Een spade dieper
 
Voor de "liefhebber" gaan we nog wat verder in op de gezondheidsaspecten in
de poedelfokkerij in het algemeen en bij PinQerton Poedels in het bijzonder.

Onderstaand treft u een lijst aan met ziekten/afwijkingen die in het poedelras gevonden
zijn. Dat betekent niet dat alle in de opsomming genoemde ziekten /afwijkingen daarmee
ook veel voorkomen.
Van een aantal daarvan zijn enkel 1 of enkele gevallen in de literatuur beschreven.
 
Een aantal daarvan zijn ziekten die bij veel, zo niet alle rassen, gevonden worden.
Er zijn maar een zeer beperkt aantal poedel-specifieke ziekten bekend.

Door op de naam van de ziekte te drukken vind u nadere informatie over de
betreffende ziekte/afwijking (bronnen: WikiPedia UK, AKC, Wikivet, Pethealth e.a.).

Wanneer een ziekte in een ras vaker voorkomt zal de wetenschap zich hierop werpen.
Er wordt dan onderzocht wat oorzaken zijn, hoe vaak het voorkomt, wat de erfelijke
factoren zijn. En indien er voldoende ziektegevallen zijn en er blijkt dat de ziekte/afwijking
erfelijk is worden er genetische testen of klinische onderzoeken beschikbaar gesteld.
Want alleen dan dan is het voor de laboratoria commercieel haalbaar en aantrekkelijk.

En met die testen kan een fokker waardevolle informatie verkrijgen over zijn ouderdieren
en deze kennis gebruiken om het nageslacht van zijn honden (soms zo veel als
mogelijk en bij genetische testen volledig) te vrijwaren van deze ziekten of afwijkingen.

Ziekte of afwijking komt
voor
prev
test
baar
erfelijk-
heid
Verplicht gesteld door  Maatregel Aard / Door
NPC ECGN KBPC DPK VDP PinQerton
Addison's disease (AD) ???G nee   nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Cataract (staar) TDMG kli g e kli nee onb kli kli kli 2004 spiegeltest ECVO certified dierenarts
Congenital heart disease ???G kli   nee nee onb imp imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Chronic active hepatitis TDMG nee   nee nee onb nee nee prev 2006 vaccinatie preventief enten door fokker
Cushing's syndrome TDMG nee   nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Degeneration Myelophathie (DM) TDMG gen   nee nee onb nee nee gen 2018 bloed/speeksel laboratorium
Distichiasis TD?? kli   nee nee onb nee nee kli 2004 onderzoek ECVO certified dierenarts
Elleboog Displasie TDMG kli g + e nee nee onb imp imp kli 2017 röntgenfoto's RvB / Hirschfels Stichting
Entropion TDMG kli   nee nee onb imp imp sel 2004 onderzoek ECVO certified dierenarts
Epilepsy TDMG nee g e sel sel onb sel imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Dilatation volvulus ???G  nee g + e nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Gastric torsion (maagkanteling) ???G nee g + e nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Glaucoma TDMG kli   nee nee onb imp imp kli 2004 spiegeltest ECVO certified dierenarts
Heup dysplasia (HD) ??MG kli g + e kli kli kli kli kli kli 2004 röntgenfoto's RvB / Hirschfels Stichting
Hypothyroidism ??MG nee   nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Intervertebral disc degeneration ??MG nee g + e nee nee onb nee nee sel 2004 beleid selectie door fokker
Legg–Calvé–Perthes syndrome  TD?? nee   nee nee onb imp imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Maligne Hyperthermie TDMG gen   nee nee onb imp imp gen 2018 bloed/speeksel laboratorium
Mitral valve disease ??MG  gen   nee nee onb imp imp gen 2018 bloed/speeksel laboratorium
Neonatal Encephalopathy (NEWS) ??MG gen   gen gen onb imp imp gen 2009 bloed/speeksel laboratorium
Patella Luxatie (PL) TD?? kli   kli kli onb kli kli kli 2004 onderzoek dierenarts volgens protocol
Progressive Retinal Atrophy (PRA) TDMG kli   kli kli kli imp kli kli 2004 spiegeltest ECVO certified dierenarts
prcdPRA TMGD gen   gen gen onb gen gen gen 2010 bloed/speeksel laboratorium
Trichiasis T??? kli   nee nee onb imp imp kli 2004 onderzoek ECVO certified dierenarts
Urolithiasis TD??  nee g + e nee nee onb imp imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Osteosarcoma  ??MG nee   nee nee onb imp imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Patent Ductus Arteriosus TDMG nee   nee nee onb imp imp sel 2004 beleid selectie door fokker
Sebaceous adenitis (SA) ???G nee   nee nee onb imp imp sel 2007 beleid selectie door fokker
von Willebrand disease (vWD) ???G gen   gen gen onb imp imp gen 2007 bloed/speeksel laboratorium

Leeswijzer voor de tabel

kolom 1  Naam van de afwijking met link naar verdere informatie
kolom 2  Onze observatie van het voorkomen van de betreffende ziekte/afwijking. Bronnen daarvoor zijn de beschikbare literatuur en onze eigen
 waarneming in de praktijk. We pretenderen hiermee geen wetenschappelijk standpunt in te nemen, maar ons beeld over de toestand in
 het ras weer te geven.
   In de literatuur wordt melding gemaakt dat de ziekte/afwijking in het ras (ooit) is aangetroffen, wij kennen echter geen
 gevallen daarvan in onze praktijk.
   In de literatuur wordt melding gemaakt dat de ziekte/afwijking in het ras (ooit) is aangetroffen, wij kennen een of enkele
 gevallen in het ras, maar zien deze ziekte afwijking niet als een breed voorkomende bedreiging voor het ras.
   In de literatuur wordt melding gemaakt dat de ziekte/afwijking in het ras vaker is aangetroffen, wij kennen meerdere
 gevallen binnen het ras, maar zien deze ziekte afwijking (nog) niet als een breed voorkomende bedreiging voor het ras.
 Als er maatregelen te nemen zijn ter voorkoming van doorvererving zullen we daar voldoende aandacht aan schenken en waar
 nodig maatregelen nemen.
   In de literatuur en in de dagelijkse praktijk wordt van het voorkomen van deze ziekte/afwijking met enige regelmaat melding
 gemaakt. We nemen alle beschikbare maatregelen om doorvererving te voorkomen.
TDMG  respectievelijk voorkomen van de ziekte/afwijking bij Toy, Dwerg, Middenslag, Groot
kolom 3  Geeft aan welk type preventieve testen/onderzoeken voor deze ziekte/afwijking mogelijk is. Door de verdere ontwikkelingen, met name
 ten aanzien van nieuw ontwikkelde  genetische testen is deze informatie aan verandering onderhevig.
gen  genetisch (DNA) onderzoek
kli  klinisch onderzoek op voorkomen van de ziekte/afwijking bij het ouderdier
nee  klinisch onderzoek kan wel aantonen dat een ouderdier de ziekte heeft maar:
 - afwezigheid van de ziekte bepaalt niet het mogelijk wel vererven van de ziekte/afwijking of
 - niet is aangetoond dat vererving de oorzaak is van het voorkomen van de afwijking/gebrek of
 - oorzaken zijn volledig onbekend of extern of
 - de ziekte kent een dermate klein aantal gevallen dat ontwikkelen van klinische testen/protocollen/DNA-testen niet zinvol is
kolom 4  In deze kolom wordt aangegeven wat de bevindingen op basis van literatuurstudie zijn met betrekking tot de erfelijke factoren van de
 genoemde ziekte.
   geen erfelijke component
   erfelijkheid niet beschreven en/of wetenschappelijk niet bewezen en/of een combinatie van erfelijke aanleg in samenloop met
 externe omstandigheden (b.v. voeding, beweging, deprivatie)
   erfelijkheid aangetoond
g + e  genetische tezamen met externe factoren bepalen of ze ziekte/afwijking zich ontwikkelt
g e  kan door gentische factoren onstaan, maar ook ten gevolge van externe factoren (trauma, infectie, deprivatie etc.)
kolom 5 t.m. 9  Geven aan welke testen de respectievelijke rasverenigingen in hun fokreglement eisen. In sommige gevallen hoeft slechts één der
 ouderdieren genetisch "vrij" getest te zijn of bij een klinische test volledig vrij of goed getest te zijn.

nee

niet beschreven
in het fokreglement
en/of erfelijke oorzaak
niet aanwezig

onb

 geen
fokreglement
 bekend.
navraag gedaan bij de rasvereniging

imp

in het reglement is aangegeven dat niet met ouderdieren met een erfelijke aandoening mag worden gefokt.
Dit is echter, behoudens de
(groene) verplichte testen, niet expliciet gemaakt en er wordt
geen controle op uitgeoefend

xxx

geheel of gedeeltelijk
verplicht gesteld
in het
fokreglement

kolom 10  De opsomming van maatregelen die PinQerton Poedels neemt om vererving of ontstaan van de ziekte/afwijking bij de door haar gefokte
 pups te voorkomen met daarachter het jaar waarin we de maatregel in werking hebben gesteld voor de generatie fokdieren geboren in
 dat en de daarop volgende jaren.
sel  selectie o.b.v. het niet voorkomen van het klinisch beeld van de ziekte/afwijking bij ouderdieren en hun familieleden
prev  preventieve enting Hepatitis rond de dracht
kli  klinisch onderzoek van de ouderdieren volgens de daarvoor vastgestelde protocollen met identificatie van het te testen
 ouderdier door een erkende dierenarts. Ouderdieren dienen minimaal aan de voorwaarden als genoemd in het fokreglement van
 de Nederlandse rasverenigingen te voldoen. De ambitie is enkel ouderdieren met het optimale testresultaat te gebruiken
 volgens het meest recente testresultaat voor het moment van verparing.
gen  genetisch onderzoek van de ouderdieren. Ouderdieren in ons bezit dienen minimaal vrij als drager en lijder te zijn (N/N)
kolom 11  De maatregel die genomen wordt om het risico op vererving te mitigeren. Daar waar "beleid" genoemd staat verwijzen wij naar "ons
 fokbeleid" waarin we stellen niet te fokken met ouderdieren die een ziekte/afwijking van de betreffend aard hebben, of waarvan we
 wetenschap hebben dat de voorouders aan betreffende ziekte lijden.
kolom 12  De partij die verantwoordelijk is voor de vaststelling van het resultaat / de bevinding.

Wat betekent de vermelding "beleid" in de kolom Maatregel (10) bij Pinqerton?

Ons beleid is kort maar krachtig.
Met betrekking tot de ziekten/afwijkingen in deze lijst is onze stelling
dat wij niet fokken met ouderdieren waarvan ons bekend is dat zij zelf,
of hun voorvaderen de klinische verschijnselen van de ziekte / afwijking
hebben of hebben vertoond gerekend vanaf het moment dat een
dergelijke situatie zich voordoet en de oorzaak van het optreden
van de ziekte / afwijking anders is dan een externe.

 

Naar de top van deze pagina
 
©2005-2018 PinQerton Poedels