PinQerton Furore litter

.

 
 Jolique gave birth to a litter off 5 pups.
Er werden
3 reuen en 2 witte teven geboren.
 
Father Mother
Nederlands Veteranen Kampioen
Duits Veteranen Kampioen DPK
Duits Veteranen Kampioen VDH
Nederlands Veteranen Kampioen
Attila aus dem Tabakstädtchen (Cil) Jetty's Majestic Zouche-Laila (Jolique)
EuropaSieger Winster 2011
HD-A ֍ PL A-A ֍ PRA free ֍ Cataract free ֍ vWD free ֍ ISAG2006 HD-A ֍ PL A-A ֍ PRA free ֍ Cataract free ֍ vWD free
NEWS free ֍ ISAG2006
Pedigree Father Pedigree Mother

Photo Day 1 - Day 3 - Day 6 - Day 10 - Day 12 - Day 17 - Day 19 - Day 25 - Day 33

Video Day 2 - Day 10 - Day 20 - Day 33 - Day 38 - Day 45 - Day 47

 

Top off the page
 
©2005-2018 PinQerton Poedels